Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Sotakirjat.fi / Streamlog Oy

Kuormaajantie 17
40320 Jyväskylä
puhelin 046 935 0782 
Y-tunnus: 2767689-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Filenius, johtaja verkkoliiketoiminta ja IT 
verkkokaupat@streamlog.fi  050 336 5447

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Streamlog Oy:ssä toimii Marko Filenius

Rekisterin nimi

Sotakirjat.fi asiakasrekisteri 

Rekisterin julkisuus

Sotakirjat.fi:n asiakasrekisterin käyttäjätunnuksien julkisuutta rajoitetaan tietosuojallisista syistä ja työntekijöiden yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n 3 kohta määrittelee tiedot työntekijöitä koskeviksi arkaluontoisiksi tiedoiksi. Asiakasrekisterin muut paikka tai olosuhdetiedot ovat myös rajoitettu yrityksen tiedoiksi ja rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: 
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen 
- tilausten, peruutusten, palautusten sekä reklamaatioiden hoitaminen ja rekisteröinti 
- laskutus, maksujen valvonta ja perintä 
- asiakaskilpailujen järjestäminen 
- osoitteenmuutosten kirjaaminen 
- Streamlog Oy ja sen sisältö-/yhteistyökumppaneiden sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tavaroiden ja palvelujen tuotetiedotus 
- asiakkaiden osto- ja maksukäyttäytymisen seuranta ja analysointi 
- suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen 
- markkinointiviestintä, myös suoramarkkinointi

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään ostotapahtumien yhteydessä verkkokaupassa, myymälässä tai erillisessä tapahtuma ja pop up-myymälässä.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri pitää sisällään tietoa ostotapahtumista edellä mainituissa toimipisteissä sekä verkkopalveluihin liittyvää käyttäjätietoa, jota tekniset järjestelmät tallentavat.

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: 
- asiakastiedot: nimi, asiakasnumero, yhteystiedot yhteydenottoa varten, arvo tai ammatti, sukupuoli, asiakkaan ilmoittamat kiinnostusalueet, suoramarkkinoinnin kieltokoodit - tilaustiedot: tuote- ja tilaustiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksun suoritus-, maksutapa- ja velkatiedot, perintätiedot, peruutustiedot, tarjonnan kielto- ja rajoituskoodit, verkkopalvelussa tarvittavat tiedot 
- rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot 
- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi valvotulla alueella.


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tietolähteet muodostuvat yrityksen omistamista ja hyödyntämistä digitaalisista palveluista (mm. verkkokauppa, facebook-sivu) sekä myymälöiden kassajärjestelmistä.

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta hänen suostumuksellaan ja hänen tilauksistaan. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen henkilörekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös muun osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjiltä.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Rekisterin suojaus 

Rekisteri säilytetään IT-pohjaisessa järjestelmässä, joka on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Streamlog Oy / Sotakirjat.fi, Tietosuoja-asiat, Gummeruksenkatu 9 B 9, 40100 JKL

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Streamlog Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun niiden säilyttämiseen ei enää ole liiketoiminallista tai juridista perustetta. Tiedot poistetaan myös jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Streamlog Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Streamlog Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Rekisteriselosteen hyväksyntä

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 4.5.2018.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Streamlog Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

 

PÄIVITETTY 4.5.2018